ارائه مشاوره و پشتیبانی برای پناهجویان در منطقه لایپزیک

مشاوره راجع به:

Bon Courage e.V.
Kirchstraße 22 04552 Borna

تلفن های تماس:
کارولین مونش 017693725993
ساندرا مونش 015775176855